Glavni projekt sadrži niz usklađenih i povezanih projekata, koji stvaraju osnovu za tehničko rješenje građevine u skladu s ispunjenjem svih zakonskih zahtjeva za građevinu i posebnih propisa.

Bitno je da glavni projekt bude usklađen s idejnim projektom.

Ovisno o vrsti građevine, glavni projekt sadrži nacrte, tehnički opis, podatke iz geotehničkih istraživanja, statičke, hidrauličke, energetske i fizikalne proračune, izvadak iz katastarskog plana s ucrtanom situacijom građevine te elaborat o postupanju s otpadom ako se radi o opasnom otpadu.

Investitor je dužan trajno čuvati glavni projekt zajedno sa građevinskom dozvolom.