Građevinska dozvola je upravni akt potreban za početak građenja građevinskog objekta. Građevinska dozvola potrebna je za sve građevine za koje je Ministarstvo izdalo lokacijske dozvole.

Zahtjev za izdavanjem građevinske dozvole podnosi investitor, a izdaje je Ministarstvo u roku od 60 dana od primitka urednog i kompletiranog zahtjeva.

Ministarstvo i investitor, dužni su trajno čuvati glavni projekt i građevinsku dozvolu.